Necropolis

Necropolis - Anthony Horowitz An interesting story